میزعسلی اروند مدل CODE 5210
میز عسلی مدولار با قوس بیرونی