مبل تک انتظار راد سیستم W201-C
ریال

مبل انتظار راد سیستم W301-C
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 44.5
سطح نشیمنگاه 52
عرض صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 64
طول صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 85.5
دو نفره این مبل: 4400000 ریال
سه نفره 6100000 ریال