مبل تک انتظار راد سیستم W204
ریال

مبل تک انتظار راد سیستم W204
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 47
سطح نشیمنگاه 48
عرض صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 64
طول صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 58.5
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.