مبل اداری یکنفره رادسیستم W208
ریال

مبل اداری یکنفره رادسیستم W208
عرض نشیمن 54
عرض دسته 20
عمق نشیمن 52
ارتفاع پشتی 30
ارتفاع دسته 30
ارتفاع نشیمن از سطح زمین 43
قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد.
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد