مبل راحتی یک نفره راد سیستم W206
ریال

مبل راحتی یک نفره راد سیستم W206
عرض نشیمن 49
عرض دسته 7.5
عمق نشیمن 44
ارتفاع پشتی 32
ارتفاع دسته 32
ارتفاع نشیمن 47