صندلی کارمندی رادسیستم J303T
ریال

صندلی کارمندی رادسیستم J303N
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 60-48
سطح نشیمنگاه 5/47
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 53
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 50
قابل عرضه با دو دسته T و N میباشد.
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.
صندلی فوق با دسته Tنیز قابل ارائه میباشد،که البته قیمت آن 200000ریال افزایش پیدا مینماید و به کد(صندلی کارمندی رادسیستم J303T) تغییر مینماید.