صندلی کارمندی رادسیستم J304T
ریال

صندلی کارمندی رادسیستم J304T
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 60-48
سطح نشیمنگاه 47.5
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 63
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 57
قابل عرضه با دو دسته T و N میباشد.
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.
صندلی فوق با دسته Nنیز قابل ارائه میباشد،که البته قیمت آن 200000ریال کاهش پیدا مینماید و به کد(صندلی کارمندی رادسیستم J303N) تغییر مینماید.