صندلی استادیومی Cr1-715
۳۷۰,۰۰۰ ریال

صندلی استادیومی تک پیچ سی.آر

715:  صندلی استادیومی تک پیچ سی.آر با فرم 450.000

716: صندلی استادیومی دو پیچ سی آر 370.000