میز کنفرانسی ماهان M608
صفحات کلیه میزها به ضخامت 25 میلیمتر.
پایه های میز کنفرانس ماهان تلفیقی از صفحات 25 میلیمتر و آلومینیوم حرارت دیده نقرهای.
طول 300-360
عرض 90
ارتفاع 75