لزوم بهرمندي از استانداردهاي محصول صندلي اداري ومعرفي استاندارد
1-مقدمه:

استانداردها به عنوان يک الگوي مشترک در طول تمدن بشري همواره در خدمت علم دانش بوده اند آنها بر اساس يک زبان يا فهم مشترک بوجود آمده اند و آنقدر در اشکال زندگي نفوذ کرده اند که بصورت معمول و روزمره گشته اند.
از ابتداي قرن 20 سازمان جهاني استاندارد بر اساس گسترش مقالات جهاني و بازرگاني اقدام به تدوين و نشر و بکارگيري استانداردهاي محصول و قطعات نمود. در دهه پاياني قرن نيز استانداردهاي غير محصولي مثل استاندارد کيفيت و محيط زيست به خدمت جامعه جهاني آمد. موسسات استاندارد در کشورها مسئول تدوين ترويج و کنترل اجرايي استانداردها در کشور مي باشند تا بتوانند خدماتي به توليدکنندگان و مصرف کنندگان ارائه کنند در اين مقاله در خصوص استانداردهاي صندلي هاي اداري به بحث و تبادل آرا خواهيم پرداخت.

2- هدف:

هدف از ارائه اين مقاله ضمن بيان مزايا پياده سازي استانداردهاي محصول براي توليدات مبلمان شرح مختصري از آزمايشهاي استاندارد ملي آمريکا براي مبلمان اداري و بيان برتري هاي آن نسبت به استاندارد ملي ايران (5040) و راهکارهاي پيشنهادي براي استفاده از آن در کشور ايران است.

3- لزوم بهره مندي از استانداردهاي محصول در توليدات و مصرف:

الف: حصول اطمينان از کيفيت محصولات
ب: اجراي برخي ملاحظات زيست محيطي
ج: حفظ سلامت ايمني فردي
هـ: همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم
و: ارتقاء دانش فني و تکنولوژيک واحدهاي توليدي
ز: حفظ حقوق مصرف کنندگان از طريق آگاهي دادن به ايشان

4- علل انتخاب استاندارد ملي آمريکا (BIFMA)

انتخاب استاندارد ملي آمريکا بر اساس بررسي و يک تحقيق سيتماتيک و مطالعه اجمالي استانداردهاي مشابه BS و AS و.... صورت گرفته است. بروز بودن استاندارد و دقيق و به واقع نزديکتر بودن الزامات آن ضمن جامعيت آن همچنين قبوليت جهاني و بکارگيري آن توسط کمپاني هاي بزرگ توليد صندلي اداري سبب گرديد با توجه به تجارت کاربرد استاندارد 5040 در ايران اين استاندارد انتخاب و
پيشنهاد گردد انتخاب اين استاندارد علاوه بر امکان پياده سازي کامل در صنايع داخلي و اخذ تاييدهاي مربوطه مي توان به عنوان يک رفرنس در بازنگري استاندارد ملي ايران بکار رود.

5- شرح مختصري از آزمايشهاي استاندارد BIFMA

در اين قسمت با توجه به کمبود وقت وحوصله مقاله کلياتي ارائه خواهد شد.
اين استاندارد تبيين کننده آزمايشهاي خاص، تجهيزات آزمايشگاهي مربوط به آن، شرايط آزمايش و سطوح مورد پيشنهاد در آزمايش و ارزيابي عملکرد، دوام و تناسب ساختار صندلي هاي اداري با کاربري عمومي است.
BIFMA يک استاندارد ملي آمريکايي است که در دسامبر 2002 توسط ANSI به تصويب رسيده است.

6- بيان برتري هاي استاندارد BIFMA و استاندارد ملي ايران (5040)

چون امکان مقايسه بند به بند اين استاندارد با بندهاي متشابه يا متناظر آن دراستاندارد5040 در حوصله اين مقاله نيست مي توان به برتري هاي اين استاندارد بسنده کرد.

1- واقعي تر بودن آزمايشها
2- ميزان بارگذاريهاي منطقي تر BIFMA نسبت به 5040
3- کاملتر بودن آزمونها در خصوص اجزاي صندلي
4- مدت زمان انجام تست و آزمونها کوتاهتر
5- استفاده از ابزار و دستگاههاي ساده تر و چند منظوره
6- صرف سرمايه گذاري سخت افزارهاي و آزمايشي کمتر
7- راهکارهاي پيشنهادي بررسي استفاده از استانداردها در صنعت مبلمان
توصيه مي شود
الف) در بازنگري استاندارد ملي 5040 الزامات مربوط به استاندارد BIFMA در نظر گيرد و مرجع استاندارد ملي ايران قرار گيرد.
ب) صدور پروانه استاندارد و اخذ تاييد به استاندارد به محصولات توليدي داخل منوط به اخذ هر دو استاندارد هاي موجود 5040 (صندليهاي اداري مقررات عملکرد و روشهاي آزمون) و 7494(صندلي هاي گردان مقررات ابعادي گردد) حتي از طريق لينگ با استاندارد هاي سازنده داخلي صندلي دوام مواد سطحي و مقررات ارگونومي را شامل شود.
ج) در يک برنامه زمانبندي يک تا دو ساله استانداردهاي تشويقي فعلي به استاندارد هاي اجباري تبديل گردد تا توليدکنندگان که قادر به اخذ آن نمي باشند از گردونه رقابت حذف گردند.
د) جهت ترخيص کالا و محصولات در مبادي قانوني ورودي کشور لزوم اخذ تأيديه استانداردهاي ملي جهت حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان صورت پذيرد.
هـ) هماند ساير اقلامي که مشمول استانداردهاي اجباري هستند موسسه استاندارد محصولات غير استاندارد را شناسايي و معرفي حتي مبادرت به جمع آوري آنها از بازار نمايد.
و) هزينه هاي پياده سازي و اخذ نشان استاندارد و شارژهاي سالانه از طريق سوبسيدهاي مربوط به صنايع پرداخت گردد.

تاثير پذيري طراحي صندلي از حرکات بدن انسان بويژه در خصوص عملکرد سيستمهاي حرکتي صندلي
با ورود مدرنيته به زندگي امروز، انسان ناچار است بيشتر ساعت هاي روز خود را در محيط کار سپري کند.
صندلي به عنوان يکي از بهترين ابزار کار روزانه ي افراد بايد پاسخگوي حرکت هاي بدن انسان باشد. يک صندلي کاري خوب بايد مطابق با حرکت مفاصل اصلي بدن کمر، زانو و مچ پا حرکت کند. يک صندلي ارگونوميک صندلي است که بتواند مقلد حرکات بدن انسان باشد.
براي اينکه صندلي کاري بتواند مقلد حرکت مفاصل اصلي بدن باشد به يک سري مفاصل مکانيکي احتياج دارد.
در اين مقاله به بررسي اين مفاصل پرداخته‌ايم.
صندلي مي‌تواند قابليت دوران حول محوري زير نشيمنگاه يا حول محوري نزديک زانوها يا دوان پشت صندلي حول محوري در نزديکي لگن خاصره را داشته باشد. ولي در تمام اين حرکت ها صندلي قادر به تقليد همه ي حرکات بدن نيست. در نتيجه باعث عدم تعادل کاربر و کرفتگي عضلات نواحي مختلف بدن او مي شود. کامل ترين مکانيزم حرکتي صندلي مکانيزم سينکرون (Syuchronous) است اين مکانيزم يک رابطه ي مشخص و تعريف شده بين حرکت کف و پشت ايجاد مي کند. در نتيجه مي تواند دامنه ي وسيعي از حرکت هاي بدن انسان را حمايت کند.
صندلي کاري خوب همچنين بايد توانايي حمايت بدن د ر حرکات دوراني به چپ و راست را هم داشته باشد که براي دستيابي به چنين حرکتي بايد پشت صندلي نقش حامي ستون فقرات را ايفا کنند.
در اين مقاله توضيحات تفصيلی مکانيزم های حرکتی مختلف صندلی همراه با تصاوير مربوطه ارائه شده اند.